SłoneczkoSpołeczeństwo ciągle mało wie o funkcji i metodach pracy szkoły specjalnej, a rodzice nadal z przykrością przyjmują informację o  potrzebie umieszczenia dziecka w placówce kształcenia specjalnego, niesłusznie traktując tę decyzję, jako pewnego rodzaju  "dyskryminację". Powszechnie głoszone hasła integracyjne, często niestety interpretowane zbyt powierzchownie, a także,  gwarantowana ustawą o systemie oświaty, możliwość pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną we wszystkich typach szkół,  powodują, że rodzice często wybierają szkołę masową dla niepełnosprawnego dziecka nie patrząc, czy jest ona w stanie  zabezpieczyć mu właściwe warunki rozwoju. Brak czasu na indywidualną pomoc w licznej klasie, konieczność realizacji programu nauczania, kontrolowanego przez władze szkolne, brak wystarczającej liczby godzin dodatkowych na indywidualną pracę z dzieckiem - to tylko niektóre powody, dla których szkoła masowa nie zawsze może w pełni sprostać potrzebom niepełnosprawnego dziecka.

Trzeba pamiętać, że im wyższy stopień trudności nauki szkolnej, tym większe trudności w dostosowaniu treści i metod nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia tak, aby w pełni korzystał on z zajęć lekcyjnych. Częste niestety są przypadki, że dziecko zwalniane jest z wielu ćwiczeń i zabaw fizycznych, w których nie nadąża za innymi dziećmi, z głośnego czytania, gdyż sprawia mu ono wiele trudności, śpiewania, recytowania, występów publicznych, bo nie potrafi tego zrobić tak, jak jego sprawni rówieśnicy. Dystans między możliwościami dziecka z trudnościami a wymaganiami szkolnymi powoduje,że dziecko traci gotowość do współzawodnictwa w procesie nauki, traci wiarę we własne siły, nudzi się na lekcjach, przestaje lubić szkołę.

Funkcja szkoły

Podstawową funkcją szkoły specjalnej jest przygotowanie dziecka niepełnosprawnego do życia w społeczeństwie,wypełniania zadań społecznych na miarę swoich możliwości psychicznych i fizycznych. Jest to najlepiej rozumiany cel integracyjny. Jego realizację wspierają takie formy organizacji kształcenia, jak klasy specjalne w szkole masowej, lub szkoła specjalna działająca w bliskim sąsiedztwie innej szkoły, działająca w atmosferze aktywnego życia gospodarczego i kulturalnego danego środowiska lokalnego.

Program nauczania

Program nauczania i metody pracy w szkole specjalnej dostosowane są do indywidualnych możliwości dziecka i jego specjalnych potrzeb edukacyjnych. Nauczanie integracyjne w klasach młodszych, nauczanie blokowe w klasach starszych oraz nauczanie przedmiotowe, to metody od lat stosowane w szkolnictwie specjalnym. Proces dydaktyczny uzupełniają dodatkowe zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej, przeznaczone na usprawnianie technik szkolnych, usuwanie wad wymowy, gimnastykę korekcyjną i inne zajęcia wspierające rozwój dziecka

Procesowi nauczania towarzyszą cele pozytywne.
Nie klasyfikuje się dziecka według tego, czego nie potrafi,ale wskazuje się jego potencjał rozwojowy, czyli mocne strony dziecka.Wczesna, prawidłowo zorganizowana i prowadzona przez specjalistów praca rewalidacyjna pozwala na wyrównanie braków i ograniczenie niepowodzeń szkolnych. To tutaj, w szkole specjalnej, dziecko osiąga swój pierwszy sukces, który przywraca mu wiarę we własne możliwości, daje satysfakcję z własnej pracy i rekompensuje wysiłek w przezwyciężeniu trudności.Szkoła specjalna tworzy warunki dla kształtowania takich cech charakteru, jak wyrozumiałość, tolerancja, poszanowanie godności i praw kolegów, niezależnie od stopnia ich niepełnosprawności. Szkoła kształci umiejętności niesienia pomocy innym, zgodnego współżycia i życzliwej współpracy. Świadomość, że "każdy coś umie, potrafi i może" nadaje sens i wartość życiu dziecka niepełnosprawnego i nie jest bez znaczenia także w dalszym jego dorosłym życiu. Wszyscy chcemy być ważni,dostrzegani i podziwiani, wszyscy chcemy przeżywać radość z sukcesów.

Czy można odmówić tego własnemu dziecku?
Aby zapisać dziecko...
Do naszej szkoły przyjmowane jest dziecko na podstawie:

  • orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, w którym stwierdza się konieczność objęcia dziecka kształceniem specjalnym ze względu na jego niepełnosprawność intelektualną;
  • skierowania wydanego przez Prezydenta Miasta lub Starosty Powiatu do naszej szkoły, (wniosek o skierowanie rodzic wypełnia w szkole)
  • dowodu osobistego.

Masz prawo do...

  • bezpłatnych podręczników
  • ulgowych przejazdów dzieci i młodzieży oraz ich rodziców lub opiekunów

Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich rodzice i op iekunowie posiadają uprawnienie do ulgi 78% przy przejazdach transportem PKP oraz PKS z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły,placówki opiekuńczo - wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno -wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia naszych uczniów do ulgowych przejazdów, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są:

  • legitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych (według obowiązującego wzoru druku),
  • legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
  • duplikat "Zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego" wystawionego wg obowiązującego wzoru druku.Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia rodziców lub opiekunów do ulgowych przejazdów są: dla rodziców lub opiekunów podróżujących wraz z dzieckiem, na podstawie biletów jednorazowych- dokumenty dziecka określone powyżej.
  • Rodzice lub opiekunowie posiadają również uprawnienie do ulgowego przejazdu w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania oraz w drodze po dziecko.
  • Przy przejazdach do placówek udzielających świadczeń zdrowotnych albo z zakresu pomocy społecznej, oprócz posiadania dokumentu wymienionego powyżej, wymagane jest zaświadczenie określające termin i miejsce badania, leczenia, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej.

 

 

Dajemy się dzieciom wykazać, pozwalamy im otworzyć się na innych.

Chcemy, aby czuły, że swoją działalnością sprawiają komuś radość,że są potrzebne.

Podczas naszej pracy pamiętamy zawsze, że jej celem nadrzędnym jest dobro dziecka.

(C) 2007 - 2020 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies