Struktura szkoły

Drzewko

Jesteśmy publiczną placówką kształcenia specjalnego dla:

 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym

Cykl kształcenia obejmuje:

 • szkołę podstawową
 • szkołę przysposabiającą do pracy dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

Oferujemy

 • możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej
 • możliwość korzystania z obiadów na stołówce szkolnej
 • opiekę higienistki szkolnej i stomatologiczną
 • dostęp do biblioteki szkolnej

Wykorzystujemy

 • pedagogikę zabawy
 • programy aktywności M. Ch. Knillów
 • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • program M. Frostig
 • wspomaganie komputerowe
 • techniki relaksacyjne

Posiadamy pracownie

 • komputerowe (otrzymane ze środków unijnych)
 • plastyczno - techniczną
 • gastronomiczne
 • integracji sensorycznej
 • doświadczania świata

Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne:

 • wokalne
 • recytatorskie
 • taneczne
 • sportowe - Uczniowski Klub Sportowy
 • informatyczne
 • rękodzieła artystycznego
 • przyrodnicze
 • techniczne "majster-klepak"
 • zajęcia na basenie i siłowni

Ponadto

 • współpracujemy z rodzicami
 • integrujemy się z najbliższym środowiskiem
 • co roku za okazanie pomocy Szkole wręczamy sponsorom Certyfikaty Przyjaźni
 • uczestniczymy w licznych konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych (zdobywamy nagrody!)
 • włączamy się do ogólnopolskich programów np. Szkoły Promującej Zdrowie

 

 

 

SYSTEM ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH TARNOBRZEGU  

 

ZAŁOŻENIA SYSTEMU

System powstał, aby zapewnić wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom ZSS w Tarnobrzegu, warunki bezpiecznego funkcjonowania na terenie Placówki

II Opiera się na procedurach zapobiegania i reagowania podczas występowania sytuacji kryzysowych, likwidacji ich skutków dla dziecka, nauczyciela, opiekuna, pracownika szkoły

III  Choroba nie zwalnia dorosłych i samego dziecka z pracy nad jego zachowaniem

IV  System oddziaływań w sytuacjach kryzysowych powinien być:

 • stabilny
 • niezawodny
 • nie zawiera zbędnych elementów
 • oszczędny w działaniu
 • przejrzysty

Każdy nauczyciel, opiekun, pracownik  ZSS w Tarnobrzegu, powinien mieć świadomość określania sytuacji kryzysowej:

 1. sygnały ostrzegawcze
 2. faza nawarstwiania
 3. wybuch
 4. następstwa, konsekwencje

wg opracowanego wzorca (algorytmu) i stosować wypracowane procedury postępowania tj:

 1. czy ja tu rządzę
 2. czy jestem bezpieczny
 3. czy otoczenie jest bezpieczne
 4. czy „sprawca” (dziecko, uczeń) jest bezpieczny > jeśli nie to!
 • czekam na wsparcie innego nauczyciela, opiekuna
 • wzywam pomoc
 • wyciągam konsekwencje

 VI Zakłada stworzenie bezpiecznych procedur (zasad) postępowania z uczniem przejawiającym zachowania trudne:

 • agresja ( gryzienie, kopanie, bicie, szarpanie, drapanie, rzucanie przedmiotami, posiadanie niebezpiecznych przedmiotów)
 • autoagresja
 • agresja werbalna
 • bójki
 • złość
 • upór

zachowania problemowe:

 • krzyk
 • samowolne oddalanie się
 • kradzież
 • uporczywy brak higieny
 • zachowania o charakterze seksualnym: publiczne obnażanie się, onanizm, intymny dotyk

VII Określa strefy oddziaływania systemu na terenie ZSS w Tarnobrzegu: szatnia, stołówka szkolna, korytarze szkolne, sale lekcyjne, pracownie dydaktyczne, sala gimnastyczna, boisko szkolne, plac zabaw, czas wycieczki szkolnej

VIII Kodeks złości  określa „co rozumiemy poprzez złość” ?

 • na kogoś
 • na coś
 • o coś
 • po coś
 • bo nie wiem co mogę zrobić
 • bo mi coś jest
 • nie wiem czemu
 • nie mam sił

i zasady panowania nad gniewem i uporem” : określone procedury wdrażane w poszczególnych klasach z uczniami przejawiającymi takie zachowania

 CELE SYSTEMU

 1. Ograniczenie występowania sytuacji kryzysowych na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, związanych z zachowaniami trudnymi i problemowymi uczniów.
 2. Stworzenie bezpiecznych dla zasad postępowania z uczniami stwarzającymi zagrożenie dla siebie samych (autoagresja) lub otoczenia (agresja).
 3. Opracowanie „kodeksu złości” , który określa: „co się stanie jeśli uczeń przekroczy ustalone zasady”

 ZASADY SYSTEMU

 1. Obowiązują wszystkich uczniów, nauczycieli, opiekunów, pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, rodziców
 2. Powinny być dostosowane do najsłabszego
 3. Porządkują świat dziecka
 4. Są przedstawione wszystkim
 5. Określają schemat postępowania w sytuacji problemowej, kryzysowej

IX WDRAŻANIE DZIAŁAŃ W FAZACH

 Zapobieganie zachowaniom - określanie sytuacji kryzysowej (V)

 • działania redukujące prawdopodobieństwo wystąpienia zachowania problemowego – sygnały ostrzegawcze
 • prognozowanie – faza nawarstwiania
 • działania uprzedzające, mające na celu ograniczenie skutków danego zachowania – np.: perswazja, odwrócenie uwagi, przypomnienie ustalonych zasad, regulamin itp.
 1. Reagowanie
 • działania hamujące wystąpienie zachowania – faza wybuch – pomoc, wsparcie innego nauczyciela, opiekuna
 • działania ograniczające (w przypadku autoagresji, agresji siłowej) – powstrzymanie, przytrzymanie, bezpieczne techniki ograniczenia ruchów
 • unieszkodliwienie zagrożenia – „sprawca” nie jest bezpieczny – czekać na pomoc! ( wezwanie rodzica, pogotowie inne służby)
 • przeszukanie rzeczy osobistych ucznia (plecak, odzież), w przypadku kradzieży (zgoda rodzica)
 1. Odbudowa, przywracanie , konsekwencje
 • działania sprawdzające przywrócenie zasad i porządku - zrozumienie ich przekroczenia przez ucznia (dostosowane do najsłabszego)
 • wyciąganie konsekwencji – mają uczyć a nie karać

 PRACE NAD MODYFIKACJĄ ZACHOWAŃ TRUDNYCH ­– NARZĘDZIA STOSOWANE PRZEZ ZSS W TARNOBRZEGU

SYSTEM WZMOCNIEŃ – NAGRODY, PRZYWILEJE, KONSEKWENCJE

 

 1. Co rozumiemy przez zachowanie? - wszystko to co organizm robi w określonym czasie
 2. Zachowanie pożądane – to zachowanie, które chcemy aby występowało w czyimś repertuarze zachowań.
 3. Zachowanie niepożądane – to zachowanie , które chcemy wyeliminować z czyjegoś repertuaru zachowań.
 4. Wychowawca, nauczyciel wprowadza pracę nad zachowaniem niepożądanym ucznia stosując:
 • Wzmacnianie
 • Naśladowanie
 • Modelowanie
 • Wygaszanie
 1. Uczenie się to tworzenie skojarzeń między bodźcami a reakcjami
 2. Zadowolenie wzmacnia skojarzenia (prawo efektu)
 3. Powtarzanie wyuczonej reakcji wzmacnia skojarzenia (prawo ćwiczenia)
 4. Wykorzystanie lubianej rzeczy do nauczenia nielubianej
 5. Obserwować zachowania – tzn. co organizm mówi lub robi
 6. Zwracanie uwagi nasila zachowani niepożądane – to co zauważamy drażni nas i przeszkadza > zdarza się częściej - czyli jeśli czegoś nie zauważamy z czasem znika
 7. Czasem zachowania trudne powstają przypadkowo i trudno je wyeliminować, nie zawsze możemy się dowiedzieć dlaczego powstają > ale tez wygasają
 8. Odwrócenie uwagi się przydaje
 9. Jedno zachowanie powoduje ciąg zdarzeń
 10. Jeśli nie wzmacniamy to stopniowo reakcja, której się obawiamy zanika
 11. Otoczenie czasami przeszkadza
 12. Najgwałtowniejsza forma bojowego zachowania wynika ze strachu
 13. Stosowanie nagrody – za wykonanie określonego zadania, polecenia, pracy: systemy żetonowe, naklejki punkty, słodycze, pomoc, komputer telefon, plac zabaw, ulubiona zabawa, wyjście na wycieczkę, udział w konkursie, mniej pracy domowej
 14. Stosowanie przywilejów – ma je uczeń, który przestrzega reguł lub ponosi konsekwencje ich działania: wycieczka, wybór zabawy, samodzielność, wyjazd na konkurs z nagrodami, zawody sportowe, zwolnienie z obowiązków, czas z kolegą, rodzicem, kino, koncert, czas wolny
 15. Kogo dotyczą zasady: zasady chronią dziecko, nauczyciela, pracowników szkoły, opiekunów:

 

 1. Wprowadzenie systemu poleceń wydawanych przez nauczyciela powinien być przemyślany:
 • po co je wydajemy?
 • jak je wydajemy?
 • komu je wydajemy?
 • co zrobić jeśli dziecko go nie wykona?
 • czy w ogóle wierzymy, że dziecko je wykona?

      

 1. Systemy żetonowe nastawione na nagrodę:

 - odbieranie punktów przydzielonych

 -  przyznawanie punktów za zachowania pożądane lub brak zachowań   niepożądanych

Systemy żetonowe nastawione na konsekwencje:

- odbieramy przywilej jeśli pojawi się zachowanie niepożądane

 1. Radzenie sobie z sytuacją trudną :
 • konfrontowanie
 • dystansowanie
 • samokontrola
 • szukanie wsparcia społecznego
 • przyjmowanie odpowiedzialności
 • pomysły rozwiązywania problemów
 • pozytywne przewartościowanie
 • ucieczka, unikanie
 • koncentracja na problemie
 • myślenie życzeniowe
 • podkreślanie pozytywnych stron
 • samooszukiwanie
 • redukcja napięcia
 • izolowanie się

 

PROCEDURY SZKOLNE

Metody postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych.

Zasady ogólne

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia.

Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących.

Uczniowie wykraczający poza normy i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą  sankcje przewidziane w Statucie Szkoły.

PROCEDURY ZARADCZE w sytuacji:

1. Niepowodzenia szkolne ucznia

Wobec uczniów, u których nauczyciele przedmiotowi zauważają narastające niepowodzenia szkolne,  wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem i nauczycielem przedmiotowym przygotowują propozycje pomocy uczniowi.

Konsultują je z uczniem i jego rodzicami w trakcie indywidualnych spotkań.

Za zgodą rodziców uczeń może korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie :

- dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia na podstawie orzeczenia z Poradni Pedagogiczno –Psychologicznej,

- zajęć specjalistycznych i różnych form wsparcia,

- konsultacji i porad dla uczniów,

- zajęć dodatkowych.

2. Wagary

 1. Realizację obowiązku nauki kontroluje Dyrektor Szkoły. Nałożone przez niego zadania w tym zakresie wykonują wychowawcy klas.Wychowawcy klas przyjmują usprawiedliwienia nieobecności, po okresie w jakim uczeń był nieobecny w szkole na najbliższej godzinie wychowawczej, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od powrotu ucznia do szkoły. Usprawiedliwienia wystawiają rodzice, prawni opiekunowie ucznia lub inne uprawnione osoby na rejestrowanych drukach szkolnych odbieranych od wychowawcy. Uczeń, który ukończył 18 rok życia może sam usprawiedliwiać swoje nieobecności w formie pisemnej, chyba, że wychowawca ustali z rodzicami inaczej. Należy notować każde spóźnienie i ucieczkę. Powyżej 15 min. zaznaczamy nieobecność.

Szczegółowe procedury dotyczące usprawiedliwiania nieobecności są zawarte w Statucie.

Postępowanie zaradcze wobec uczniów niepełnoletnich:

a) Wychowawca we współpracy z psychologiem szkolnym podejmuje działania motywujące uczniów do uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych;

b) W przypadku długotrwałej lub powtarzającej się nieusprawiedliwionej absencji ucznia, wychowawca samodzielnie podejmuje kroki, by skontaktować się z rodzicami. Do rodziców tych uczniów wychowawca kieruje wezwanie do realizacji obowiązku nauki. Wychowawca wspólnie z uczniem i jego rodzicami ustalają przyczyny nieobecności i możliwości postępowania w celu mobilizacji ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

c) Uczeń i rodzice otrzymują propozycje pomocy ze strony szkoły. Efektem spotkania może być podpisanie kontraktu, ustalenie współpracy z rodziną, udzielenie porady o możliwych formach wsparcia dziecka i rodziny, kierowanie rodziców do specjalistów;
e) Przy braku efektów podjętych działań i trwającej nieobecności ucznia, Dyrektor szkoły kieruje prośbę o wgląd w sytuację rodziny i interwencję do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rodzinnego. Informacje o niezrealizowaniu obowiązku nauki i podjętych przez szkołę krokach, Dyrektor szkoły może kierować do organu prowadzącego szkołę.

Uczeń, który ukończył 18 lat, ale nie wywiązuje się z obowiązków i nie uczęszcza na zajęcia, może decyzją Dyrektora i Rady Pedagogicznej szkoły, zostać skreślony z listy uczniów. Skreślenie powinny poprzedzać udokumentowane  działania (wg procedur określonych w Statucie).

3. Agresja i przemoc rówieśnicza

 1. Postępowanie interwencyjne wszczynane jest w sytuacji występowania agresji i przemocy na terenie szkoły.

Sytuacje, w których należy podjąć postępowanie dotyczą:

 1. zniszczenia i zawłaszczenia mienia prywatnego i szkolnego,
 2. naruszenie nietykalności fizycznej – przemoc wobec innych osób i autoagresja,
 3. naruszenie godności osobistej innych osób (wulgaryzmy, przemoc psychiczna),
 4. oszustwa, wyłudzenia, kradzieże
 1. Osoby, do których uczeń może zgłosić fakt wystąpienia sytuacji agresji to wszyscy pracownicy szkoły. Ich obowiązkiem jest podjęcie natychmiastowych działań w celu przerwania agresji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zdarzenia. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawcę klasy.

 

 1. Postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów:

 Zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary;

Rozdzielenie stron;

Ustalenie granic - nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej;Wezwanie wychowawcy - ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o interwencji:

- powiadomienie dyrekcji, rodziców i w razie konieczności Policji.

- próba mediacji między stronami konfliktu – w sytuacji wyjątkowo trudnej rolę mediatora przejmuje psycholog szkolny,

- obniżenie punktacji z zachowania, zastosowanie kar regulaminowych.

 1. Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia. (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych).

 

 • Na wniosek ucznia lub pracownika szkoły lub rodzica, dyrekcja szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu.
 • W przypadku potwierdzenia się zarzutów – podjęcie przez dyrektora szkoły postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika – powiadomienie odpowiednich organów.
 1. Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania ucznia wobec pracownika szkoły (wyzwiska, wulgaryzmy, atak fizyczny).
 • Upomnienie słowne i próba uspokojenia sytuacji w klasie, na korytarzu, na boisku przez nauczyciela prowadzącego lekcję lub nauczyciela dyżurującego,
 • Wezwanie wychowawcy lub psychologa,
 • Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o interwencji:

- powiadomienie dyrekcji, rodziców i w razie konieczności Policji.

 • Zastosowanie regulaminowych kar.

O udziale uczniów w zajściu, uzyskanych wyjaśnieniach  i podjętych przez szkołę krokach informowani są rodzice, w możliwie najkrótszym czasie. Szczególną opieką  wychowawcy klasy otoczona zostaje ofiara zajścia. Otrzymuje wsparcie psychologiczne, a także informacje o możliwościach dochodzenia praw poprzez indywidualne zgłoszenie zajścia w Komendzie Policji. Sprawca zajścia ma możliwość wyjaśnienia powodów swego zachowania i  podęcia działań w celu zakończenia sytuacji. Ma prawo do uzyskania pełnej informacji dotyczącej jego sytuacji. Jego pośrednikami mogą być: wychowawca klasy, psycholog szkolny. Wychowawca klasy i psycholog szkolny planująi przeprowadzają działania mające na celu zmianę sposobu zachowania ucznia na akceptowane społecznie. W sytuacji aktów powtarzającej się agresji lub czynów rozmyślnych, ze szczególną brutalnością szkoła zwraca się z prośbą o interwencję do Komendy Policji lub Sadu Rejonowego.

Szkoła bierze udział w wyjaśnianiu spraw z udziałem uczniów, dziejących się poza terenem szkoły, po otrzymaniu prośby uczniów lub rodziców o pomoc (poradnictwo, konsultacje).

W sytuacji odgrażania się fizycznego i  stosowania  słownych gróźb karalnych, pomimo podjętych prób zażegnania konfliktu powiadamiana jest Policja i sporządzana notatka służbowa, która jest podstawa do wszczęcia postępowania, jeśli ofierze stanie się krzywda.

4. Palenie papierosów

 1. Wobec ucznia niepełnoletniego, który pali w szkole papierosy, podejmowane są następujące kroki:
  1. o sytuacji palenia i podjętych działaniach  informowani są rodzice ucznia
  2. wychowawca lub psycholog szkolny prowadzi działania indywidualne mające na celu zmianę postawy ucznia:

- uczeń otrzymuje informacje o szkodliwości palenia,  możliwościach                        i miejscach zaprzestania palenia,

- rozmowy wychowawczo – profilaktyczne

 1. Wobec ucznia pełnoletniego, który pali w szkole papierosy podejmowane są następujące kroki: trzykrotne palenie papierosów na terenie szkoły – wezwanie Straży Miejskiej w celu upomnienia bądź ukarania.

5. Alkohol  i  narkotyki       

1. Postępowanie z uczniem podejrzanym o spożycie alkoholu lub narkotyków:
 1. a) najszybciej, jak tylko sytuacja pozwala kontaktujemy się z rodzicami ucznia, informując o prawdopodobnym spożyciu alkoholu lub narkotyków i wzywając do natychmiastowego stawiennictwa w szkole i odebranie dziecka
 2. b) wspólnie z rodzicami podejmujemy dalsze działania:
 • spotkanie z uczniem i rodzicem, wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w terminie i czasie ustalonym przez psychologa bądź Dyrektora szkoły,
 • określenie oczekiwań ucznia i rodziców,
 • określenie możliwości pomocy ze strony szkoły,
 • przekazanie informacji o konsekwencjach w razie powtórzenia sytuacji i potwierdzenia faktu użycia alkoholu lub narkotyków,
 • indywidualna opieka psychologa, spisanie kontraktu i udzielenie nagany dyrektora z ostrzeżeniem,
 • skierowanie do ośrodka leczenia problemów uzależnienia na spotkanie profilaktyczne lub do terapii.
 1. Postępowanie z uczniem będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły lub w trakcie imprez organizowanych przez szkołę:
 • Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa – miejsce w celu odizolowania ucznia od reszty osób i zapewnienie mu opieki ( psycholog, wyznaczony nauczyciel);
 • W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ucznia wezwanie  Pogotowia Ratunkowego. Lekarz stwierdza stan trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy medycznej;
 • Bezzwłoczne poinformowanie o sytuacji Dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów ucznia, których zobowiązuje się do niezwłocznego odebrana ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostawieniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki;
 • Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
 • Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
 • Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.
 • Zorganizowanie  spotkania – teamu (w możliwie najbliższym dniu) uczeń, rodzice, wychowawca klasy, dyrektor, psycholog szkolny w celu ustalenia przyczyn postępowania ucznia oraz ustalanie możliwości i formy pomocy uczniowi, we współpracy rodzice – uczeń – szkoła,
 1. Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń posiada alkohol lub substancję przypominającą narkotyk:
 • Nauczyciel/wychowawca, dyrektor ma prawo żądać, by uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby  kieszeni;
 1. Postępowanie w sytuacji znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk:
 • Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje ( o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy;
 • Powiadamia Dyrektora szkoły lub wicedyrektora o zaistniałym zdarzeniu,
 • Dyrektor, wicedyrektor szkoły wzywa policję;
 • Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 6. Kradzież i zniszczenia

1.Postępowanie w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego, dokonanego na terenie szkoły przez uczniów:

- w przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia sprawą zajmuje się pracownik pedagogiczny, któremu kradzież lub zniszczenie zgłoszono,

- o fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiany jest dyrektor szkoły   

- dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie zawiadamia rodziców ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia o podjętych przez pracownika działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy.

W przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia przekracza 50 PLN / lub kwoty zgodnej z aktualnym stanem prawnym/ sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana na  Policję.

2.Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności:

- interwencja świadka zdarzenia – powstrzymanie sprawców,

- w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców,

- wezwanie rodziców,

- w przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie Policji,

- wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców sprawców lub odpracowanie szkody,

7. Zagrożenie demoralizacją ucznia

 1. Wobec uczniów, u których zauważa się przejawy demoralizacji społecznej w postaci m.in.:


- używania i propagowania  wulgaryzmów, słów bądź czynów obrażających godność innych,

-  używania lub rozprowadzania substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów,

- wagarów, włóczęgostwa,

- działania w grupach przestępczych,

- udziału w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły,

- powtarzających się zachowań agresywnych,

- prowokowania powstawania sytuacji konfliktowych,

- przyniesienia na teren szkoły substancji i przedmiotów zagrażającej życiu lub zdrowiu innych uczniów,

- wychowawca klasy we współpracy z psychologiem szkolnym planuje wspólnie z rodzicami ucznia działania mające na celu zmianę jego postawy.

 1. Działania te mogą mieć formę:

-  indywidualnych rozmów z uczniem,

- rozmów z uczniem w obecności rodzica, kuratora,

- podpisania kontraktu przewidującego pożądany typ zachowań ucznia,

- ofertę pomocy szkolnej, formy pomocy i kontroli ze strony rodziców oraz konsekwencje w razie powtarzania zachowań niepożądanych,

3.W przypadku braku pożądanych zmian zachowania ucznia, Dyrektor szkoły
zwraca się prośbą do instytucji wspierających działania wychowawcze szkoły tj:
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- Sądu Rejonowego - Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,

- Komendy Policji – Wydziału Prewencji,

- innych organizacji w zależności od potrzeb.

8. Nieobecność rodziców ucznia

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie  ucznia opuszczający  miejsce zamieszkania zobowiązani są poinformować dyrekcję szkoły o osobie, której powierzają pełnienie opieki nad dzieckiem. Informacja powinna mieć formę pisemną u wychowawcy lub zostać złożona w sekretariacie szkoły.
 2. Wychowawca klasy, który otrzymał informację o nieobecności rodziców lub prawnych opiekunów ucznia zobowiązany jest przekazać ją do dyrektora szkoły.
 3. Dyrekcja szkoły zgłasza fakt pozostawienia dziecka bez opieki osoby dorosłej do Sądu Rodzinnego - Wydział Rodzinny i Nieletnich

9. Sprawy sporne i konflikty

 1. Sporne sprawy i konflikty na terenie szkoły rozwiązuje się następująco:

a) konflikt pomiędzy uczniami rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą służy mu  psycholog szkolny, o problemie powiadamiany jest również dyrektor szkoły (w trudnych sprawach). W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów, osoby wspierające rodzinę – np. kuratorzy, inne

b) konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga wicedyrektor lub dyrektor wspólnie z psychologiem i wychowawcą ucznia. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice ucznia, osoby wspierające rodzinę – np. kuratorzy, inne

c) konflikt między nauczycielami – rozstrzyga dyrektor a w ostateczności Rada Pedagogiczna,

d) konflikt między nauczycielem a dyrektorem rozstrzyga Rada Pedagogiczna, a w konieczności organ nadzorujący szkołę,

e) konflikt między nauczycielem a rodzicami ucznia – rozstrzyga dyrektor, a w razie konieczności Rada Pedagogiczna przy czym rodzic ma prawo odwołać się do organu nadzorującego.

 1. Spory rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu z udziałem stron, którego posiedzenie dotyczy.
 2. Termin posiedzenia ustalany jest wspólnie przez zainteresowane strony.
 3. Z polubownego posiedzenia sporządzany jest protokół, przechowywany u dyrektora szkoły.
 4. Po rozstrzygnięciu sporów sporządzana jest notatka służbowa.
 5. Stronom przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty polubownego posiedzenia

10. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

 • niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
 • ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
 • przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły pod opiekę,
 • powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,
 • niezwłoczne powiadomienie Policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
 • zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

 

11. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

 • udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,
 • niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
 • powiadomienie rodziców ucznia,
 • niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

 

12. Postępowanie w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów:

Należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję.

13. Procedury powiadamiania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o trudnych sytuacjach wychowawczych:

 1. Wychowawca klasy powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców lub prawnych opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych korzystając z danych osobowych zapisanych w dzienniku lekcyjnym.
 2. Wychowawca sporządza notatkę służbową z powiadomienia rodziców w dzienniku lekcyjnym w oddzielnej w rubryce „Kontakty wychowawcy z rodzicami”.
 3. W przypadku nieobecności wychowawcy należy zachować obowiązującą w szkole drogę służbową (wychowawca,  dyrekcja).
 4. W sytuacji zgłoszenia przez rodziców lub prawnych opiekunów zmiany miejsca pobytu na okres dłuższy niż jedna doba, wychowawca zobowiązany jest spisać z rodzicami oświadczenie o zmianie miejsca ich pobytu wraz z telefonem i adresem kontaktowym.
 5. W przypadku braku informacji od rodziców o zmianie miejsca ich pobytu, opieka nad dzieckiem w szczególnie trudnych sytuacjach wychowawczych zostanie przekazana odpowiednim instytucjom.

O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia szkoła informuje rodziców na spotkaniach z rodzicami. Rodzice dokumentują fakt zapoznania się z procedurami poprzez złożenie oświadczeń i podpisów w dokumentacji szkoły. Powyższe procedury są dostępne u nauczyciela wychowawcy oraz publikowane są w serwisie internetowym szkoły.

14. Zagrożenia zdrowia i życia ucznia

 1. W sytuacji, gdy obserwujemy zachowania ucznia wskazujące na stan depresji, bądź mamy informację o myślach samobójczych lub próbie samobójczej ucznia :

- powiadomienie pedagoga, dyrektora szkoły,

- wezwanie rodziców ucznia do szkoły,

- zobowiązanie ich do zgłoszenia się z dzieckiem do specjalisty,

- poinformowanie rodziców, gdzie mogą uzyskać pomoc,

- wsparcie psychologa szkolnego (stałe spotkania z dzieckiem, monitorowanie zachowania, współpraca z bliskimi dziecka),

- poinformowanie o sytuacji ucznia wychowawcy klasy.

 1. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ucznia na terenie szkoły, wezwanie pogotowia ratunkowego, powiadomienie rodziców.

 15. Procedura postępowania pracowników szkoły w przypadku niewłaściwego wykorzystania przez ucznia telefonu komórkowego lub innych urządzeń rejestrujących obraz  lub dźwięk

 

 1. Uczeń ma przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń audio-wizualnych na zajęciach dydaktycznych i praktycznych. Uczeń posiadający taki sprzęt ma obowiązek wyłączenia i schowania go w plecaku lub torbie (statut szkoły).
 2. Jeśli uczeń nagrywa, robi zdjęcia nauczyciela oraz innych uczniów bez ich zgody narusza ich dobra osobiste takie, jak np. wizerunek. Reguluje to kodeks Cywilny, którego art. 23 brzmi: Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
 3. Z kolei, zgodnie z art. 24 § 2 Kodeksu Cywilnego osoba, która poniosła szkodę w związku z naruszeniem jej dóbr osobistych, może domagać się odszkodowania.
 4. Robienie zdjęć lub nagrywanie za pomocą telefonu komórkowego innych uczniówi nauczycieli wiąże się z niebezpiecznym zjawiskiem jakim jest cyberbully'ing - stosowanie przemocy przy użyciu nowych technologii.

Uwaga! Urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz uczeń może używać na terenie szkoły wyłącznie za zgodą i w obecności nauczyciela.

 

 1. W przypadku wykorzystania przez ucznia szkoły telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych oraz rejestrowania obrazu, dźwięku telefonem komórkowym lub innym urządzeniem rejestrującym podczas przerwy pracownik powinien podjąć następujące kroki:
 • Uczeń na prośbę nauczyciela ma obowiązek skasować zarejestrowany obraz lub dźwięk, wyłączyć telefon komórkowy lub urządzenie rejestrujące obraz lub dźwięk;
 • Jeżeli uczeń nie wykona polecenia nauczyciela pracownik informuje o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasy, dyrektora
 • Nauczyciel ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji, dokonać odpowiedniego zapisu w dzienniku;
 • Wobec ucznia będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły, włącznie ze zgłoszeniem zdarzenia na policję

 

16. Metody współpracy szkoły z policją

            W ramach długotrwałej pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła i policja utrzymują bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.

Koordynatorami współpracy powinni być; psycholog oraz specjalista

 1. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji.

Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się placówka.

Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich i patologi oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemne zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów.

            W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:

- spotkania psychologów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii,

- spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów,

- informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,

- udzielenie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych spraw o podłożu przestępczym,

- wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktycznych.

 

                                                         

 

(C) 2007 - 2022 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies