KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W TARNOBRZEGU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych dalej zwany „Administratorem” jest Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu z siedzibą ul. Kopernika 18. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres Administratora, za pomocą poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 15 822 89 75.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W placówce Administratora wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: Przemysław Rękas, tel. (15) 81-81-510, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu/celach zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO oraz art. 108a ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2019, poz. 1148 ze zm.).

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. upoważnieni pracownicy administratora,

 2. uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego postępowania (np. policja, prokuratura, sąd),

 3. osoby obserwowane, w związku z realizacją ich praw i ich przedstawiciel,

 4. odbiorcy w związku z prawnie uzasadnionym interesem.

5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie 14 dni.

Dane osobowe mogą być również przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu pierwszym jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa lub prowadzonego postępowania.

 1. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą,
z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych (nagrań),

 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie - której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Dane osobowe pozyskane z monitoringu wizyjnego przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit e ogólnego rozporządzenia RODO w zw. z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe – tj. zadania realizowanego przez Szkołę w interesie publicznym.

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

Administrator Danych Osobowych

Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu

reprezentowany przez Dyrektora Szkoły

Pana Dariusza Chorzępę.

 

(C) 2007 - 2022 Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies